031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

Профил на купувача

05.10.2020
ОБЯВА
Във връзка с изпълнение на дейности за работа с родители по  Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове  ПССГ гр.Садово търси кандидат за образователен медиатор в гимназията със заетост 4 часа дневно за учебната 2020/2021 година.
Повече
02.12.2019
ПОКАНА

участие в пазарни консултации за изчисляване и определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет

„Доставка на учебни макети“

Повече
29.05.2017
ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейност 4  – Екскурзии „България – нека я познаваме добре“  по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси туристическа агенция   за изпълнени на организирано двудневно пътуване ( екскурзия) на ученици по маршрут  Садово – Троянски манастир-Ловеч-Крушунски водопади- Деветашка пещера – Садово.
За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.
Валидност на обявата до 05.06.2017 г
Дата на публикуване : 29.05.2017 г
Гр. Садово

19.05.2017
ОБЯВА
Във връзка с изпълнение на дейност 3  културен клуб „Искам да….“  по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси фирма  за превоз на ученици от гр. Садово до гр. Пловдив.
За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.
Валидност на обявата до 26.05.2017 г
Дата на публикуване : 19.05.2017 г
Гр. Садово
07.04.2017
ОБЯВА
Във връзка с изпълнение на дейност 2  Секция „Спорт“  по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси фирма  за закупуване на спортна екипировка и пособия.
За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.
Валидност на обявата до 13.04.2017 г
Дата на публикуване : 07.04.2017 г
Гр. Садово
03.04.2017
ОБЯВА
Във връзка с изпълнение на дейност 1 СИП „Готови ли сте за матура по БЕЛ“  по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси фирма  за закупуване на учебни помагала за подготовка за матура по БЕЛ.
За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.
Валидност на обявата до 10.04.2017 г
Дата на публикуване : 03.04.2017 г
Гр. Садово
30.03.2017
ОБЯВА
Във връзка с изпълнение на дейност 6 „Психологическа подкрепа на учениците и техните семейства“ по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси да сключи договор със специалист – психолог.
За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.
Валидност на обявата до 06.04.2017 г
Дата на публикуване : 30.03.2017 г
Гр. Садово
10.03.2017
ОБЯВА
Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Секция „Спорт““ по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси да сключи договор с педагогически специалист за   ръководител на футболен клуб.
За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.
Валидност на обявата до 17.03.2017
Дата на публикуване : 10.03.2017 г
Гр. Садово
20.02.2017
ОБЯВА
Във връзка с изпълнение на дейности по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси фирма  за отпечатване на рекламни материали – брошури, информационни стикери и др.
За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.
Валидност на обявата до 28.02.2017 г
Дата на публикуване : 20.02.2017 г
Гр. Садово